Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår hos 2trygolf.no

1. Om Kjøpsvilkårene

Ved å gjennomføre kjøp på www.2trygolf.no inngås det avtale med LUNDSTAD, org.nr. 931 183 656 og adresse Dalenveien 78, 3031 Drammen.

2trygolf.no inngår ikke avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. 

2trygolf.no forbeholder seg retten til å heve et kjøp uten grunn. Vi har også rett til å ikke gjennomføre en bestilling, dersom varen er utsolgt eller ved eventuelle tekniske feil. 

2. Bestilling og Priser

Bestillinger av produkter og tjenester gjøres vi nettbutikken og du vil motta en skriftlig ordrebekreftelse via e-post. Ordrebekreftelsen inneholder nødvendig informasjon om bestillingen, som er gjennomført.

Våre priser er inkludert merverdiavgift. 

3. Betaling

Hos 2trygolf kan du betale med Vipps

Betaling skjer ved henting av vare på vår adresse. Varer som skal fraktes må betales på forhånd. Ved bestilling av våre tjenester så betales varer og tjenester etter avtalt pris og ved ordrebekreftelse.

4. Levering

Henting av varer og tjenester gjøres på vår adresse ved avtale.

2trygolf.no kan sende varer i Norge med Posten/PostNord sine leveringstider. Ordrer om tjenester med varer har egen leveringstid som opplyses ved bestilling. 

5. Opplysninger i nettbutikk

2trygolf jobber kontinuerlig med varer og tjenester, men det muligheter for at avvik kan forekomme i nettbutikken. Vi beklager dette på det sterkeste, men jobber for at avvik skal høre til sjeldenheten. I slike tilfeller vil kunden få tydelig beskjed på e-post eller telefon, og vi vil etter beste evne komme med forslag på alternative varer.

Vi gjør vårt ytterste for å vise korrekt informasjon angående våre salgsvarer og tjenester i nettbutikken. Vi må imidlertid ta forbehold om at bilde-/ skrive-/ trykkfeil kan forekomme. Slike feil kan føre til at vi ikke kan levere i henhold til feilinformasjon i nettbutikk eller markedsføring. Ellers forbeholder vi oss retten til å kansellere din ordre eller deler av den dersom varen du ønsker er utsolgt. Ved slike situasjoner vil du få melding om dette.

6. Frakt

Frakt av varer tilbys ved avtale eller på vare i nettbutikk.

2trygolf benytter Helthjem.no eller fiks ferdig på finn.no og forbeholder oss til deres fraktpriser 

7. Behandling av varer

Risikoen for varer går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Reklamasjon

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

10. Kommunikasjon

Ved å godta våre kjøp- og leveringsvilkår vil du også tillate oss å kommunisere med deg i etterkant. Vi kan ta kontakt på e-post eller telefon angående kundens ordre.

Kunden vil få muligheten til å vurdere produktet i nettbutikken

11. Salgspant

Vi tar salgspant i utleverte varer inntil kjøpesummen inkludert eventuelle påløpte renter og gebyrer er betalt i sin helhet

12. Force majeure

Vi vil ikke bryte vilkårene, eller stå ansvarlige for svikt eller forsinkelse i levering, reparasjoner, og andre ytelser ved tilfeller som går under force majeure.

Om umiddelbar oppfyllelse av levering ikke med rimelighet kan kreves av oss, har vi rett til å enten utsette oppfyllelsen, eller heve/oppløse avtalen.

Force majeure, som er enhver situasjon utenfor vår kontroll: naturkatastrofe, krig, opprør, streik, lock-out, systemfeil eller nettverkstilgang, flom, brann, eksplosjon eller ulykke og lignende situasjoner, inkludert mangel på inventar enten innenfor vår egen virksomhet eller i driftens tredjeparter.

Samt andre årsaker utenfor vårt ansvar.

Alt dette uten at det berører forhold som etter loven kan anses som force majeure.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Om har spørsmål er du alltid velkommen til å ta kontakt

Velkommen til en hyggelig og trygg handel hos oss